dit is de top van de pagina

Privacyreglement

Bijlage 5. Privacyreglement  (1-2-2022 o.c. / versie 4)

 

Uw behandelend fysiotherapeut houdt een dossier bij van uw patiëntengegevens. Alleen
NAWTE- gegevens en gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het
elektronisch patiëntdossier opgeslagen. Een beperkt aantal personen heeft toegang tot deze
gegevens. Het betreft dan vervangers, andere fysiotherapeuten in de praktijk (waaronder de
kwaliteitsmanager), administratieve krachten en eventueel een stagiaire. Al deze betrokken
personen hebben een geheimhoudingsplicht. Mocht u echter bezwaar hebben tegen het
inzien van uw patiëntengegevens door een ander dan uw behandelaar, verzoeken wij u dit
aan deze laatste kenbaar te maken. Het is mogelijk om uw dossier op inhoud af te schermen.
Er wordt door de behandelend fysiotherapeut alleen tussentijds of aan het eind gerapporteerd
aan de verwijzend specialist of huisarts. Indien u middels DTF onder behandeling bent, wordt
er na uw mondelinge toestemming gerapporteerd aan uw huisarts. Graag worden wij tevoren
op de hoogte gesteld van een tussentijds bezoek aan uw verwijzer, zodat wij tijdig een
rapportage kunnen verzorgen.
Uitsluitend indien daarvoor uw schriftelijke toestemming is verleend, worden patiëntgegevens
aan derden verstrekt. Hierbij valt te denken aan letselschadespecialisten, arbodiensten,
verzekeringsmaatschappijen, etc.
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en het
recht op een afschrift van uw patiëntdossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn
vastgelegd dan kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
De paramedische verwijzingen worden tot 15 jaar na de laatste behandeldatum bewaard in
een afgesloten ruimte.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat
dan vragen wij u dringend dit via één van de medewerkers of per email aan
meldingen.fysioboz@gmail.com kenbaar te maken.